Direcció General de Joventut

Les escoles d'educadors/es en el lleure ofereixen formació reglada i complementària als monitors i caps de les entitats d'educació en el lleure.

La Direcció General de Joventut estableix la normativa que han de complir necessàriament aquestes escoles i és l'organisme del Govern que expedeix el reconeixement oficial que els permet exercir. Aquestes escoles, a més dels cursos d'especialització i de formació permanent, imparteixen els cursos de monitor/a i de director/a que estan regulats per la Direcció General de Joventut que és qui expedeix el carnet de monitor/a i el carnet de director/a.