Cursos d'Educació en el Lleure

Converteix-te en una professional del lleure infantil i juvenil. Cada vegada més s’incrementa la demanda de monitors diplomats de lleure tant per l’àmbit escolar com de l’oci, i les titulacions de monitor/a o director/a en el lleure t’obren les portes per treballar en:

  • Escoles: monitor/a de menjador, de monitor/a de pati, de suport d’activitats extraescolars
  • Educació en el lleure: monitor/a o director/a d’activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments …), de monitor/a ludotecari/ària, de tallerista o de monitor/a especialitzat/ada.
  • Oci en general: monitor/a de fires i de parcs, d’animador/a turístic/a, d’educador/a especialitzat/ada

L'Escola Dinàmics ofreix formació reglada i complementària als monitors i caps de les entitats d'educació en el lleure.

Curs de Monitor/a de Lleure

Curs presencial (Títol oficial de la Direcció General de Joventut)
Director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Curs de Director/a de Lleure

Curs semipresencial (Títol oficial de la Direcció General de Joventut)

Curs de Premonitor/a de Lleure

Curs introductori en el món del lleure i l'esport a partir de 14 anys

CP de Dinamització d'Activitats de Lleure Educatiu

Curs oficial 100% subvencionat (títol equivalent a monitor/a)

Curs de Menjador Escolar

Curs presencial de 20h, 100% subvencionat

L’Educació en el lleure, com a part de l'educació no formal, és una intervenció educativa en el temps lliure dels infants i els joves fora de l'ensenyament reglat i de l'àmbit familiar.

Els centres d’esplai, els agrupaments escoltes i els casals de joves són les associacions juvenils on es porten a terme les activitats d’educació en el lleure associatives durant tot l’any.

Les colònies, els campaments, els casals de vacances, les rutes, els camps de treball... són les activitats més destacades d’educació en el lleure en període de vacances.

La seva funció educativa és la transmissió de valors individuals i col·lectius, tot contribuint a l’educació integral dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps d'esbarjo.

Font | Generalitat de Catalunya