• Continguts del curs

   

   Mòduls formatius (470 hores)
  • MF0269_2 Natació
  • MF1659_3 Programació d’activitats de natació
  • MF1095_3 Metodologia i instrucció d’activitats de natació
  • MF1096_3 Esdeveniments i activitats lúdiques en medi aquàtic
  • MF0272_2 Primers auxilis
   Mòdul de pràctiques professionals (180 hores)
  • MP0368 Pràctiques professionals no laborals

   

 • Descripció
 • Calendari
 • Destinataris i criteris d'accés
 • Continuïtat i sortides professionals
 • El Certificat de Professionalitat d’Activitats de Natació té per objectius programar, dirigir i dinamitzar els processos d’ensenyament i aprenentatge, de condicionament físic bàsic, competicions i petits esdeveniments relacionats amb activitats de natació, dirigits a tot tipus d’usuaris, amb un enfocament recreatiu i saludable, adaptant-los a les característiques dels participants i de l’entorn, amb el nivell òptim de seguretat i qualitat que permeti aconseguir la satisfacció del client/usuari en els límits del cost previst.

  Aquest Certificat de Professionalitat és una titulació oficial i vàlida a nivell nacional, i Dinàmics és un centre formatiu autoritzat pel SEPE i el SOC per impartir-lo.

 • Aquest curs no està previst actualment però informarem de properes convocatòries. 

 • Per accedir al curs, cal complir almenys un dels tres requisits següents:

   Tenir un Certificat de Professionalitat de Nivell 2 de la família d’Activitats Físiques i Esportives

   Tenir el Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics

   Complir els requisits d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior

   

 • Sortides professionals

  Les persones que superen el Curs d’Activitats de Natació, obtenen un Certificat de Professionalitat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

   Monitor/a de natació

   Coordinador/a d’activitats en instal·lacions aquàtiques d’empreses turístiques o entitats públiques i privades

   Animador/a de jornades de recreació aquàtica

   Cronometrador, jutge i àrbitre de competicions no oficials de natació

   Promotor/a esportiu/va de natació i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic

   Tutor/a esportiu/va en esdeveniments i competicions

   

 • El Certificat de Professionalitat d’Activitats de Natació té per objectius programar, dirigir i dinamitzar els processos d’ensenyament i aprenentatge, de condicionament físic bàsic, competicions i petits esdeveniments relacionats amb activitats de natació, dirigits a tot tipus d’usuaris, amb un enfocament recreatiu i saludable, adaptant-los a les característiques dels participants i de l’entorn, amb el nivell òptim de seguretat i qualitat que permeti aconseguir la satisfacció del client/usuari en els límits del cost previst.

  Aquest Certificat de Professionalitat és una titulació oficial i vàlida a nivell nacional, i Dinàmics és un centre formatiu autoritzat pel SEPE i el SOC per impartir-lo.

 • Aquest curs no està previst actualment però informarem de properes convocatòries. 

 • Per accedir al curs, cal complir almenys un dels tres requisits següents:

   Tenir un Certificat de Professionalitat de Nivell 2 de la família d’Activitats Físiques i Esportives

   Tenir el Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics

   Complir els requisits d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior

   

 • Sortides professionals

  Les persones que superen el Curs d’Activitats de Natació, obtenen un Certificat de Professionalitat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

   Monitor/a de natació

   Coordinador/a d’activitats en instal·lacions aquàtiques d’empreses turístiques o entitats públiques i privades

   Animador/a de jornades de recreació aquàtica

   Cronometrador, jutge i àrbitre de competicions no oficials de natació

   Promotor/a esportiu/va de natació i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic

   Tutor/a esportiu/va en esdeveniments i competicions